Follow Us:

การประชุมวิชาการ

        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2550 เริ่มต้นพันธกิจการผสมผสานศักยภาพด้านการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยในศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าที่หลากหลาย ทั้งวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโทรคมนาคม มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะ

 

        เรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการสร้างบัณฑิตและการผลิตงานวิจัยให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ภายใต้สโลแกน ว่า “ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสู่โลกเทคโนโลยีแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรมอัจฉริยะ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 15 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ ได้ขับเคลื่อนสโลแกนผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ด้วยศักยภาพของบุคลากรสายเลือดใหม่ จำนวน 21 คน และนักศึกษาวิศวะพันธุ์ใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 800 คน

 

        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรับใช้สังคม เพื่อขับเคลื่อนบริบทต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ของ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเทศ “เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้คำว่า “CREATIVE ENGINEERING” เราสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เรามีโครงการวิศวะไฟฟ้าเสริมปัญญา ทั้งด้าน Computer Vision, Robotics AI, Image Processing, Internet of thing, Programing of Data Analysis, and Intelligence Electronics

 

        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรับใช้สังคม เพื่อขับเคลื่อนบริบทต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ของ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเทศ “เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้คำว่า “CREATIVE ENGINEERING” เราสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เรามีโครงการวิศวะไฟฟ้าเสริมปัญญา ทั้งด้าน Computer Vision, Robotics AI, Image Processing, Internet of thing, Programing of Data Analysis, and Intelligence Electronics

 

        ในนามภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities) ไปด้วยกันที่ ECTI-CARD 2023 ครั้งที่ 15 ณ หัวหิน

สถานที่จัดงาน

Mida de sea Hotel ทะเลอันงดงามในทุกห้อง 
เดินเพียงไม่กี่ก้าวถึงชายหาดส่วนตัวที่สวยงาม ซึ่งคุณสามารถทอดกายพักผ่อนหรือว่ายน้ำได้ นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีรถคอยรับส่งถึงชายหาดอีกด้วย

กำหนดการ

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023
วันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไอด้าเดอซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ สถานที่จัดการประชุม หรือ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่ ecticard2023.ecticard.org

 

นับถอยหลังไปพร้อมกัน

ศาสตราจารย์

หัวข้อบรรยาย "..............................."
สังกัด

Lorem ipsum dolor sit amet montes inceptos elementum. Lobortis hac arcu luctus mauris phasellus laoreet viverra. Sapien vehicula condimentum hac platea lorem montes consequat

คีย์โน๊ต

Lorem ipsum dolor sit amet montes inceptos elementum. Lobortis hac arcu luctus mauris phasellus laoreet viverra. Sapien vehicula condimentum hac platea lorem montes consequat iaculis.

ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโน โลยีอตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติได้แก่ “การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023” โดยสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย หรือ Electrical Engineering/Electronics,Computer, Telecommunications andInformation Technology Association ofThailand (ECTI Thailand),เว็บไซต์ เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการรวมไปถึงเผยแพร่กำหนดการ ทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งบทความอีกด้วย การจัดทำเว็บไซต์ การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD2023 จึงมีความจำเป็นอย่างสูง เพื่อให้การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการส่งบทความให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

โปรแกรมการจัดงาน

ลิงก์เชื่อมต่อไปยัง Google Drive : PDF File

ลิงก์เชื่อมต่อไปยัง Google Drive : PDF File

ลงทะเบียน

Regular 1
(บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)

ราคา 5,500 บาท

Regular 2
(บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

ราคา 5,000 บาท

Student 1
(นักเรียน นิสิต นักศึกษา)

ราคา 3,800 บาท

Student 2
(นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

ราคา 3,500 บาท

Accompany
(ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)

ราคา 3,000 บาท

Regular 1
(บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)

ราคา 6,000 บาท

Regular 2
(บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

ราคา 5,500 บาท

Student 1
(นักเรียน นิสิต นักศึกษา)

ราคา 4,300 บาท

Student 2
(นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

ราคา 4,000 บาท

Accompany
(ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)

ราคา 3,500 บาท

ลิงก์เชื่อมต่อไปยัง Google Drive : PDF File

โรงแรม MIDA DE SEA hua hin

หัวหินเป็นหนึ่งในทำเลที่ได้รับความนิยมในการจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง หรืองานแต่งงาน ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวทำให้โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน เป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับการจัดงานประชุม

สถานที่ตั้ง

1359/54 ซอยชะอำ 59 (ถนนบ่อเคี๊ยะ) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120