Follow Us:

นับถอยหลังไปพร้อมกัน

Clip Video เชิญชวนร่วมงาน ECTI-CARD 2023

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ”  จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2566  ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hotel & Plaza โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์  รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา  ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน  อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพ และความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำเสนอในงานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2023 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) หรือวารสาร ECTI-CARD ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม บทความที่มีคุณภาพและมีคะแนนสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิ์จะได้รับการรับเชิญให้ส่งบทความฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI) โดยผ่านกระบวนการ Peer review อีกครั้ง

IMPORTANT DATES

WORKSHOP

INTERNET OF THINGS : IoT

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
เวลา 09.00 – 16.30 น.
วิทยากรโดย
อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา
อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
อ.ศักดิ์ระพี  ไพศาลนันทน์
อ.จิรศักดิ์  วงษ์บงกชไพศาล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

KEYNOTE SPEAKERS

หัวข้อบรรยาย
“5G and Beyond: Research and Applications”
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หัวข้อบรรยาย
“Nanoengineering Approaches Toward Advanced Sensor with Data Analytics Platform in the AI Era”
ดร.มติ ห่อประทุม
หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
หัวข้อบรรยาย
“อัมพวาโมเดล”
คุณปรีชา เจี๊ยบหยู
ผู้นำวิสาหกิจชุมชน (อัมพวาโมเดล)
หัวข้อบรรยาย
“Terahertz technology and recent advances in non-contact inspection”
ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์

โปรแกรมการจัดงาน

เวลา รายละเอียด
08.30 – 10.00 น.
นำเสนองาน Oral Presentation รอบเช้า
10.00 – 10.30 น.
พัก
10.30 – 12.00 น.
นำเสนองาน Oral Presentation รอบเช้า
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
นำเสนองาน Oral Presentation รอบบ่าย
14.30 – 15.00 น.
พัก
15.00 – 16.30 น.
นำเสนองาน Oral Presentation รอบบ่าย
17.00 – 18.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Welcome Party
18.10 – 22.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
เวลา รายระเอียด
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.30 – 09.00 น.
พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2023
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นายกสมาคม ECTI Thailand
- ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
09.00 – 10.00 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ: ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน Topic: 5G and Beyond: Research and Applications
10.00 – 10.30 น.
พัก
10.30 – 11.30 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ: ดร.มติ ห่อประทุม
Topic: Nanoengineering Approaches Toward Advanced Sensor with Data Analytics Platform in the AI Era
11.30 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ: ดร.รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์
Topic: Terahertz technology and recent advances in non-contact inspection
14.00 – 15.00 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker 4): คุณปรีชา เจี๊ยบหยู Topic: อัมพวาโมเดล
13.00 – 14.30 น.
นำเสนองาน Oral Presentation รอบบ่าย
14.30 – 15.00 น.
พัก
15.00 – 16.30 น.
นำเสนองาน Oral Presentation รอบบ่าย
17.00 – 18.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
18.00 – 22.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
- กล่าวพิธีปิดงาน
- มอบธงให้กับเจ้าภาพงาน ECTI-CARD 2024 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2023

ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนปกติ
Regular *** (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)
5,500 บาท
6,000 บาท
Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ
5,000 บาท
5,500 บาท
Student **** (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)
3,800 บาท
4,300 บาท
Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา
3,500 บาท
4,000 บาท
Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)
3,000 บาท
3,500 บาท

**เครือข่ายราชภัฏรับส่วนลด 500 บาท ต่อ 1 บทความ** Regular***(เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม ECTI)

โรงแรม HUA HIN GRAND HOTEL & PLAZA

หัวหินเป็นหนึ่งในทำเลที่ได้รับความนิยมในการจัดงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยง หรืองานแต่งงาน ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวทำให้โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน เป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับการจัดงานประชุม

สถานที่ตั้ง

222/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110